Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník, zamestnanec,
aby sme sa vami mohli kontaktovať, poskytnúť Vám akékoľvek informácie alebo mojli s vami uzatvoriť obchodný vzťah alebo uzavrieť pracovnú zmluvu potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás dôležité. Prečítajte si, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť
GoodLift, s.r.o.
Registrácia: Oddiel: Sro Vložka číslo: 118665/B
Sídlo: Bancíkovej 1/A, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 03
IČO: 50 731 599
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Zamestnanec
Aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:. titul, meno, priezvisko, tel.č., email, pracovná pozícia, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, rodinný stav.

Zákazník
Aby sme vám mohli predať, doručiť, namontovať, opraviť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu osobné údaje, napr. meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Zamestnanec
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto pracovnoprávnym vzťahom.

Zákazník
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto vzťahom.

4. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:
  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.
Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

5. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere na právnom základe a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám to dovoľuje zmluva s Vami alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi príjemcov Vašich osobných údajov: naši oprávnení zamestnanci a náš sprostredkovateľ nášho účtovníctva. Bez Vášho písomného súhlasu Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, doba uchovávania Vašich osobných údajov sa určuje vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na info@goodlift.sk.

9. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

10. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia ako napríklad šifrovanie, zálohy, uzamykateľné priestory kde sa skladujú listinné dokumenty atď.